Oaks venner

Vedtægter for Frederikssund Oaks venner

Vedtægter for støtteforeningen:

 • 1. Navn

Støtteforeningens navn er: Frederikssund Oaks venner

 • 2. Hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune.

 • 3. Formål

Foreningens formål er, at støtte med økonomisk og praktisk hjælp til ungdomsaktiviteter i Frederikssund Oaks inden for amerikansk fodbold & cheerleading.

 • 4. Forhold til Frederikssund Oaks

Foreningen har ingen formel tilknytning til foreningen Frederikssund Oaks og kan ikke gribe ind i Frederikssund Oaks ledelse eller dispositioner. Forening tilskynder til dialog og samarbejde om ungdomsaktiviteter af fælles interesse.

 • 5.  Medlemskab

Alle medlemmer i Frederikssund Oaks er automatisk medlem af støtteforeningen, og medlemmer under 18 år kan repræsenteres af forældre eller værge.

Alle interesserede som kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser kan optages som medlemmer.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. Eksklusionen er gyldig hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende på bestyrelsesmøde kan stemme for eksklusionen. Et ekskluderet medlem skal have mulighed for at tale sin sag på den nærmest følgende generalforsamling.

 • 6.  Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling.

 • 7.  Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes 1 gang årligt inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske på Frederikssund Oaks hjemmeside med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted samt dagsorden.

Regnskabet vil blive udleveret til de fremmødte på generalforsamlingen, men kan også, på skriftlig foranledning, rekvireres hos formanden i perioden op til generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 7 dage før dens afholdelse.

Dagsordenen til ordinær generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter, hvor punkter vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer følger bestemmelserne i § 10:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af 1 stemmetællere.
 • Formandens beretning
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Kontingentfastsættelse.
 • Valg til bestyrelsen
 • Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 • Forslag til foreningsaktiviteter og næste års indsatsområder

Alle, aktive som passive medlemmer, har adgang til generalforsamlingen.

Alle fremmødte medlemmer, der ikke er i kontingentrestance har stemmeret.

Dog kan medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, repræsenteres af deres forældre, der således kan afgive stemme på medlemmets vegne.

Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer Ved stemmelighed bortfalder forslaget.  jf. dog § 8. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

Dirigenten og stemmetæller som vælges ved simpelt stemmeflertal leder forhandlingerne, og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelse.

Af generalforsamlingens forløb optages et referat, der skal godkendes af bestyrelsen på første efterfølgende bestyrelsesmøde.

 • 8.  Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis 2/3 af bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer finder det nødvendigt. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 7. Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 7.

 • 9.  Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.

 • 10.  Bestyrelsen

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år vælges formand og to menige medlemmer. I lige år vælges næstformand og kasserer. Genvalg kan finde sted. Der vælges mindst 1 suppleant til bestyrelsen.

På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen årsregnskab jfr. § 7, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

 • 11.  Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af bestyrelsen.

 • 12.  Tegningsret

Bestyrelsen er bemyndiget til:

 • At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender
 • At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
 • At meddele prokura.
 • 13.  Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.

Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, til Frederikssund OAKS eller en anden forening i Frederikssund Kommune med et lignende almennyttigt formål og aktiviteter.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. maj 2018.

Bestyrelsen i Oaks venner

Formand:

Nina Jensen – 21 49 23 54 – nina@oaks.dk


Næstformand:

Thor Mortensen – 28 76 72 91 – thor@oaks.dk


Kasserer:

Lasse Haimann – 61 77 48 98 – haizmann@oaks.dk


Menigt Medlem:

Bente Nielsen – 23 45 08 25 – bente@oaks.dk                       

Lena Skovgaard  – cheer@oaks.dk

Generalforsamling

Generalforsamling 2020 afholdes tirsdag d. 4 februar kl. 20.00


Dagsorden

 • Valg af dirigent.
 • Valg af 1 stemmetællere.
 • Formandens beretning
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Kontingentfastsættelse.
 • Valg til bestyrelsen
  • Valg af næstformand
  • Valg af kasser
  • Valg suppleant(er)
 • Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 • Forslag til foreningsaktiviteter og næste års indsatsområder

Alle, aktive som passive medlemmer af Frederikssund Oaks, har adgang til generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, repræsenteres af deres forældre, der således kan afgive stemme på medlemmets vegne.

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Frederikssund Oaks Venners følger § 7 og 10 i vedtægterne.