Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Der afholdes generalforsamling tirsdag d. 18 Februar kl. 19.00-21.00 i kantinen på Ådalens skole.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab for perioden 01.01-31.12 2019 til godkendelse.

5. Kontingentfastsættelse

- der er i 2020 ingen kontingent stigninger.

6. Kasseren fremlægger budget for 2020.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Valg af formand i lige år.

- Michael Brøndum Hansen ønsker ikke genvalg. Vi takker for de mange år som Michael har lagt i bestyrelsen, både som medlem og som formand.

- Bestyrelsen peger enstemmigt på Julie Maria Grelck som formands kandidat.

9. Valg af kasserer i ulige år 

10. Valg af 5 menige medlemmer til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.

- Mette Dracman Benzon ønsker genvalg 

- Hans Peter Roth ønsker genvalg 

- Lena Skovgaard ønsker genvalg    

- Lukas Højland ønsker ikke genvalg           

- Jonathan Slott Thordal ønsker ikke genvalg                 

 11. Valg af min. 2 og max. 3 suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.

- Mikkel Bo Rasmussen ønsker genvalg

- Julie Maria Grelck er kandidat til formandsposten

Ønsker at stille op til posten som suppleanter:

- Kyler Wilson

- Mikkel Brøndum Svendsen

12. Valg af revisor. Valget gælder for 1 år.

- Mark White ønsker ikke genvalg

13. Valg af revisor suppleant. Valget gælder for 1 år.

- Emil Schnack ønsker genvalg

14. Eventuelt

Tak for i aften.

Der er pr.11/2-20 ikke modtaget indkomne forslag til ovenstående dagsorden eller kandidater der ønsker at opstille til bestyrelsen.

Alle, aktive som passive medlemmer, har adgang til generalforsamlingen.

Alle fremmødte medlemmer, der ikke er i kontingentrestance har stemmeret.

Dog kan medlemmer under 18 år repræsenteres af deres forældre, således at der kan afgives stemme på medlemmets vegne.