Vedtægter

Klubbens vedtægter

Disse love, der træder i kraft ved deres vedtagelse, er ændret og vedtaget på klubbens generalforsamling den 22.02.2017, og gør tidligere love ugyldige.

 

§ 1. Navn og Formål

Klubbens navn er Frederikssund Oaks, stiftet i 1992.

Hjemsted: Frederikssund

Klubben er tilsluttet Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF), og medlemmerne er derfor underkastet forbundets love og bestemmelser.

Som medlemmer optages voksne og børn, når de vedkender sig nærværende love.

 

§ 2. Klubbens formål

Fremme af interessen for amerikansk fodbold & cheerleading, i Frederikssund og omegn. Samt træne og spille kampe indenfor sporten.

 

§ 3. Ledelsen

Klubbens opgaver varetages af bestyrelsen.

For at være valgbar til bestyrelsen skal man være fyldt 18 år.

 

§ 4. Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse på 7 personer:

 • Formand
 • Kasserer
 • 5 menige medlemmer

Bestyrelsen kan kun vælges blandt de af klubbens medlemmer, der oppebærer min. 1 måneds anciennitet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 5. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den afholdes 1 gang årligt inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af 2 stemmetællere.
 • Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for perioden 01.01. til 31.12. til godkendelse.
 • Kontingentfastsættelse.
 • Kassereren fremlægger budget for 2017.
 • Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 • Valg af formand i lige år.
 • Valg af kasserer i ulige år.
 • Valg af 5 menige medlemmer. Valget gælder for 1 år.
 • Valg af min. 2 og max 3 suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.
 • Valg af revisor. Valget gælder for 1 år.
 • Valg af revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.
 • Eventuelt.

Alle, aktive som passive medlemmer, har adgang til generalforsamlingen.

Alle fremmødte medlemmer, der ikke er i kontingentrestance har stemmeret.

Dog kan medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, repræsenteres af deres forældre, der således kan afgive stemme på medlemmets vegne.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske på klubbens hjemmeside med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted samt dagsorden. Regnskabet vil blive udleveret til de fremmødte på generalforsamlingen, men kan også, på skriftlig foranledning, rekvireres hos formanden i perioden op til generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 7 dage før dens afholdelse.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de stemmeberettigede medlemmer. Kan der ikke opnås 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen inden 14 dage, med sædvanligt varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre mindst ét medlem forlanger skriftlig afstemning.

Dirigenten, som vælges ved simpelt stemmeflertal leder forhandlingerne, og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelse.

Af generalforsamlingens forløb optages et referat, der underskrives af dirigent og formanden.

 

§ 6. Ekstraordinære generalforsamlinger

Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes, så ofte en enig bestyrelse finder anledning hertil, eller såfremt mindst 7 medlemmer tilstiller bestyrelsen en skriftlig begæring herom, indeholdende oplysninger om de spørgsmål der ønskes behandlet. Senest 14 dage efter begæringen skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter de regler, der gælder for ordinære generalforsamlinger. Ekstraordinære generalforsamlinger er underkastet de samme regler som ordinære generalforsamlinger.

 

§ 7. Økonomi

Bestyrelsen træffer beslutning i alle økonomiske forhold. Formand og kasserer tegner i forening klubben i alle økonomiske forhold.

Bestyrelsen kan meddele prokura til den sponsoransvarlige, hvorefter denne alene kan tegne klubben ved indgåelse af sponsorkontrakter.

Kassereren har ansvaret for, at der føres et bogholderi over klubbens indtægter og udgifter, som synliggør klubbens økonomi.

Der skal føres medlemskartotek, og en medlemsfortegnelse skal kunne afleveres til kommunen på forlangende til brug ved ansøgning om tilskud.

Bestyrelsen aflægger et årsregnskab som fremlægges af kassereren til godkendelse på klubbens generalforsamling.

Årsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik og skal revideres med god revisionsskik.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen på baggrund af et af bestyrelsen udarbejdet budget. Bestyrelsen kan beslutte, helt eller delvis, kontingentfrihed for de medlemmer, der gør et frivilligt, ulønnet leder- og/eller trænerarbejde i klubben. Licens forfalder 1. Januar, kontingentet forfalder halvårlig med betaling 1. Februar og 1. Juli. Ved for sen betaling påskrives kr. 100,- i strafrate. Kontingent for passive forfalder helårlig med betaling 1. Februar.

Medlemmer der er i kontingentrestance kan ikke spille kampe for klubben. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for opbevaring og placering af klubbens midler. Kontante beholdninger skal holdes på et absolut minimum, og ikke overstige hvad der er nødvendigt for at gennemføre daglige betalinger.

 

§ 8. Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig meddelelse til klubbens formand eller kasserer med mindst 14 dages varsel. Et medlem må ikke være i kontingentrestance ved udmeldelse. Medlemmer har krav på skriftlig bekræftelse af udmeldelse. Udmeldelse i en periode på mindre end 6 måneder, anses ikke i kontingentmæssig forstand ikke som en udmeldelse.

Overtrædelse af klubbens eller tilsluttede sammenslutningers love og bestemmelser, herunder ”Lovregulativ III, Danmarks idræts-forbunds dopingregulativ”, kan medføre karantæne eller eksklusion. Et medlem kan dog ikke ekskluderes uden forudgående høring. En eksklusion kan indankes for klubbens førstkommende generalforsamling.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 mdr. uden særlig dispensation, kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende medlem. Medlemmer i kontingentrestance er ikke spilleberettiget for klubben.

 

§ 9. Klubbens opløsning

Såfremt klubben ønskes opløst, kan dette kun ske på en generalforsamling med dette ene formål, og hvor mindst ¾ af de stemmeberettigede i klubben skal give møde. Til opløsning af klubben kræves der 2/3 ja-stemmer blandt de fremmødte stemmeberettigede. Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede til denne generalforsamling, indkaldes der med 14 dages varsel til en ny, og denne generalforsamling er beslutningsdygtig med ovennævnte flerhed uanset antallet af fremmødte.

Såfremt klubben opløses i henhold til denne paragraf, tager generalforsamlingen samtidig beslutning om den nødvendiggjorte afvikling af ejendele og forpligtelser, dog således at simpel stemmeflerhed er afgørende. Klubbens evt. overskydende midler skal gå til DAFFs ungdomslandshold, alternativt til en amerikansk football klub i lokalområdet.

 

Bestyrelsen
Frederikssund Oaks